O projektu

Cilji projekta »FANTJE V SKRBSTVENIH POKLICIH – Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)« – JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9249, ki se bo izvajal od aprila 2017 do septembra 2019 v Avstriji, Bolgariji, Nemčiji, Italiji, Litvi in Sloveniji, so:

  • izpostaviti, da za spolno segregacijo trga dela ni dovolj samo vključevanje deklet v maskulinizirane poklice, pač pa je potrebno tudi vključevanje fantov v feminizirane poklice, med njimi pa izstopajo zlasti skrbstveni poklici;
  • razviti in razširiti izobraževalna in svetovalna orodja za učitelje, učiteljice, poklicne svetovalce in svetovalke, s katerimi bodo ti lahko nudili podporo fantom, ko bodo kazali interes za skrbstvene poklice;
  • izboljšati obstoječe (npr. v Avstriji in Nemčiji) ter ustvariti nove pobude za spolno netradicionalne izobraževalne in poklicne izbire v podporo fantom;
  • pokazati na nizko vključenost moških v izobraževanje za skrbstvene poklice, kot so zdravstvo, skrb za starejše, vzgoja v vrtcu in poučevanje v osnovi šoli, saj je v večini držav Evropske unije delež moških v teh poklicih manjši kot 15 %;
  • ustvariti podporna okolja, ki bodo fantom omogočila izbiro skrbstvenih poklicnih poti;
  • problematizirati spolne in druge stereotipe o skrbstvenem delu.