Boys in Care

Проектът BOYS IN CARE – Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на грижи (BiC) - JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9249, който се осъществява от април 2017 г. до септември 2019 г. в Австрия,  България, Германия, Италия, Литва и Словения, има за цел:

  • Изрично обозначаване на момчетата като движеща сила и целева група в десегрегацията на образователния и професионалния избор с акцент върху професиите за грижи;
  • Разработване, прилагане и разпространение на инструменти за учители и кариерни консултанти, които да могат да подкрепят момчетата при техния нестандартен професионален избор;
  • Създаване и подобряване на инициативи, които подкрепят момчетата в нетипичното им кариерно развитие;
  • Поставяне под въпрос на недостатъчното представителство на мъжете в образованието, насочено към професии, свързани с предоставянето на грижи за друг, като здравеопазването, грижите за възрастни хора, образованието в ранна детска възраст и началното училищно образование, където в по-голямата част от държавите-членки на ЕС по-малко от 15% от работата, свързана с такива грижи, се осъществява от мъже;
  • Създаване на подкрепяща среда, позволяваща на момчетата да се стремят към кариера в областта на обгрижващите професии;
  • Поставяне под въпрос на отношението към предоставянето на грижи, което културата приписва на подобна работа, професия и кариера;
  • Насърчаване на "обгрижващата мъжественост" и поставяне под въпрос на съществуващите полови норми.