Партньорите

Координаторът

Dissens - Institut für Bildung und Forschung e.V  е нестопанска неправителствена организация, която предоставя консултантски и образователни услуги и услуги в областта на социалните изследвания. Основните цели на организацията, създадена през 1990 г. в Германия, са подпомагане равенството на половете чрез насърчаване на нетрадиционни социални конструкти на мъжествеността (напр. обгрижващата мъжественост), ограничаване на йерархичното конструиране на половете и превенция на насилието на основата на пола. Тези цели се осъществяват чрез дейности в сферата на услуги за младите хора, в образованието и обучението на възрастни и в научната работа на членовете на организацията. Dissens работи на национално и на европейско ниво и участва в и/или координира европейски проекти и мрежи. Dissens е осъществил няколко оценки на проведените дейности в рамките на Деня на момчетата (Boys' day) в Германия.

Интернет страница: http://www.dissens.de/

 Партньорите

Verein für Männer und Geschlechterthemen Steiermark  в Австрия успешно предоставя през последните 20 години специфични услуги, насочени към половете, за създаване на мрежи, за образование и обучение, като например работа с момчета върху начина, по който те разсъждават по въпроси, свързани с пола. Институтът реализира и през последните няколко години прави оценка на дейностите при провеждането на Деня на момчетата (Boys' day) в Австрия.

Интернет страница:  http://www.vmg-steiermark.at/

The Peace Institute в Словения извършва през последните 25 години интердисциплинарни изследвания, образователни и други подкрепящи дейности като застъпник на уязвими групи и работи заедно с тях срещу дискриминацията. Един от основните приоритети за работа е социалният пол и равенството на половете.

Интернет страница: http://www.mirovni-institut.si/en/about-the-peace-institute/

Istituto degli Innocenti в Италия документира, прави анализи, провежда изследвания и обучения по въпроси, свързани с децата, младежите и семействата със специален фокус върху превенцията на социалното изключване и злоупотребата с деца.

Интернет страница: http://www.istitutodeglinnocenti.it/

Центърът за изследвания и политики за жените  в България има над десетгодишен опит в провеждането на проучвания и изследвания  в сферата на равнопоставеността на половете, правата на жените и насилието над жени, съвместяването на професионалния и личния живот и разпределението на грижите в семейството. Тази дейност има за резултат предложения и препоръки по прилаганите политики и промяна на законодателството на национално, както и на международно ниво.

Интернет страница: www.cwsp.bg

Center for Equality Advancement  работи повече от десет години за насърчаването и укрепването на равнопоставеността на половете и провеждането на професионални обучения в Литва, както и на международно ниво, за повишаване на осведомеността и за промяна на стереотипите за жените и мъжете.

Интернет страница:  http://gap.lt/en/