Инструменти

BiC ще направи преглед на учебните материали за избор на професия във всички държави, които участват в проекта. Материалът, събран в прегледа на учебниците и информационните материали за избора на професия, ще бъде използван при разработването на онлайн инструментариум / наръчник с указания за чувствително към половите различия учебно и професионално консултиране за учители и кариерни консултанти, както и на информационен материал за момчетата и родителите. В инструментариума ще бъдат включени и методически указания за подпомагане на работата на преподавателите в борбата със стереотипите по пол по отношение на мъжете / момчетата и полагането на грижи и информационни материали, които могат да бъдат използвани при професионалното ориентиране на момчета (например в семинари) и тествани в курсове за обучение на учители и кариерни консултанти. Указанията ще обхващат различните условия и среди, в които се предоставя кариерно консултиране (напр. училищно образование, информация за различните професии), начините на работа и различните целеви групи (ниво на образование) и ще подобрят възможностите на учителите и кариерните консултанти да информират момчетата за професиите, свързани с полагането на грижи, по чувствителен към пола начин.

Освен това, въз основа на прегледа, направен в Работния пакет № 1, дейностите в Работния пакет № 2 и резултатите от Работния пакет № 3 ще бъде разработено Ръководство за учители и кариерни консултанти, работещи с момчета, които се интересуват от нетипични професии. Ръководството ще бъде ориентирано главно към практическите нужди на учителите и кариерните консултанти. То ще подкрепя тяхната работа, като предоставя стратегии, инструменти, специфични знания и механизми за подкрепа на момчетата при избора на професия, която не е типична за техния пол, и в същото време ще помага за подобряване на съществуващите механизми за подкрепа. Ръководството ще подобри ежедневната практика на специалистите, така че да могат да осигурят специфична, ориентирана към детето и чувствителна към пола подкрепа, за да отговорят на нуждите на момчетата. Ръководството ще интегрира примери за най-добри практики, резултати от прегледа, модули за обучение и информация за извършените действия за подкрепа, но също и разработени в рамките на проекта материали за повишаване на осведомеността (например видео филми, игри).

За да се постигне възможно най-голямо въздействие, ще бъдат осигурени многобройни иновативни инструменти като видеоклипове, плакати, листовки, упражнения, примери за най-добри практики и практики за размисъл, които помагат на многобройни специалисти да информират децата за стереотипите, свързани с мъжете / момчетата и обгрижването на друг, и да могат да отразяват собствената си перспектива. Инструментите ще бъдат насочени към начина, по който учителите и кариерните консултанти могат да насърчат момчетата, които избират професия, свързана с грижа, да се противопоставят на предразсъдъците за ролите на половете в техните семейства, сред техните връстници, в училищната среда, както и в по-широк план в културата и обществото. Съдържанието на ръководството ще бъде тествано, оценено и подобрено в планираните курсове за обучение, за да се постигне най-добрият резултат, така че да може да се използва и извън тези курсове. То ще бъде достъпно онлайн безплатно за учители, кариерни консултанти, младежки работници, експерти в тази област и други заинтересовани, за да се разпространят методологията и подходите в проекта. Ръководството ще бъде на разположение и на хартиен носител. Както печатната, така и цифровата версия на ръководството ще бъдат използвани за разпространение на резултатите и ще улеснят трансфера на знания за резултатите от проекта в цяла Европа.

Вижте видео интервютата, които партньорите по проекта заснеха с мъже, работещи в професиите, свързани с полагането на грижи  на Youtube канала на проекта.