Инструменти

Изследователският екип направи преглед на учебните материали за избор на професия във всички държави, които участваха в проекта.

Материалът, събран при прегледа на учебниците и информационните материали за избора на професия, беше използван при разработването на онлайн инструменти - Сборник с методи за учебно и професионално консултиране за учители и кариерни консултанти, както и на видео информационни материали за момчетата и родителите. В инструментите са включени методически указания за подпомагане на работата на преподавателите за преодоляване на стереотипите по пол по отношение на мъжете / момчетата и професиите, свързани с полагането на грижи и информационни материали, които могат да бъдат използвани при професионалното ориентиране на момчета (например в семинари) и тествани в курсове за обучение на учители и кариерни консултанти.

Указанията обхващат различните условия и среди, в които се предоставя кариерно консултиране (напр. училищно образование, информация за различните професии), начините на работа и различните целеви групи (ниво на образование) и ще подобрят възможностите на учителите и кариерните консултанти да информират момчетата за професиите, свързани с полагането на грижи, по чувствителен към пола начин.

Освен това, въз основа на прегледа, направен в Работния пакет № 1, дейностите в Работния пакет № 2 и резултатите от Работния пакет № 3 беше разработен Наръчник за учители и кариерни консултанти, работещи с момчета, които се интересуват от професии, които не са типични за техния пол. Наръчникът е ориентиран главно към практическите нужди на учителите и кариерните консултанти. Той подкрепя тяхната работа, като предоставя стратегии, инструменти, специфични знания и механизми за подкрепа на момчетата при избора на професия, която не е типична за техния пол, и в същото време помага за подобряване на съществуващите механизми за подкрепа. Наръчникът може да подобри ежедневната практика на специалистите, така че да могат да осигурят специфична подкрепа и за да отговорят на нуждите на момчетата. Наръчникът интегрира примери за най-добри практики, резултати от прегледа, модули за обучение и информация за мерките за подкрепа, но също и разработени в рамките на проекта материали за повишаване на осведомеността (например видео филми).

В Наръчника са включени примери за иновативни инструменти като видеоклипове, плакати, листовки, упражнения, примери за най-добри практики и практики за размисъл, които помагат на специалистите да информират учениците за стереотипите, свързани с мъжете / момчетата и професиите, свързани с грижи. Инструментите са насочени към начина, по който учителите и кариерните консултанти могат да насърчат момчетата, които избират професия, свързана с грижа, да се противопоставят на предразсъдъците за ролите на половете в техните семейства, сред техните връстници, в училищната среда, както и в по-широк план в обществото. Съдържанието на Наръчника беше тествано, оценено и подобрено в планираните курсове за обучение по проекта, за да се постигне най-добрият резултат, така че да може да се използва и извън тези курсове. Той е достъпен онлайн безплатно за учители, кариерни консултанти, младежки работници, експерти в тази област и други заинтересовани.

Вижте Сборник с методи за учебно и професионално консултиране за учители и кариерни консултанти

Вижте Наръчника

Вижте видео интервютата, които партньорите по проекта заснеха с мъже, работещи в професиите, свързани с полагането на грижи  на Youtube канала на проекта.