Доклади

Партньорите по проекта направиха преглед на учебниците, образователните и информационните материали и анализираха стереотипите по пол, свързани с полагането на грижи в процеса на кариерното ориентиране. Целта на анализа е да открие как темата за мъжете в професиите, свързани с грижи присъства в националните образователни системи и кариерното ориентиране.  Резултатите бяха обобщени в национлни и международен сравнителен доклад.

Национални доклади:

Доклад Австрия

Доклад България

Доклад Италия

Доклад Литва

Доклад Словения

Международен доклад

Poročila

V projektu poteka pregled nacionalnih učbenikov, učnih in informativnih gradiv za poklicno usmerjanje ter analiza spolnih stereotipov, in predsodkov o skrbstvenem delu, ki obstajajo v izobraževanju in poklicnem svetovanju. S to študijo ugotavljamo, kako so moški in skrbstveni poklici obravnavani v nacionalnih izobraževalnih in poklicnih sistemih in na kaj moramo biti pozorni pri razvijanju inovativnih in alternativnih pristopov. Na osnovi analize nacionalnih poročil bomo pripravili primerjalno poročilo. Analiza rezultatov bo v povzetkih dostopna na spletni strani v začetku leta 2018.