Доклади

Партньорите по проекта направиха преглед на учебниците, образователните и информационните материали и анализираха стереотипите по пол, свързани с полагането на грижи в процеса на кариерното ориентиране. Целта на анализа е да открие как темата за мъжете в професиите, свързани с грижи присъства в националните образователни системи и кариерното ориентиране.  Резултатите бяха обобщени в национлни и международен сравнителен доклад.

Национални доклади:

Доклад Австрия

Доклад България

Доклад Италия

Доклад Литва

Доклад Словения

Международен доклад